Czym jest ESG?

Co warto wiedzieć o ESG? Sprawdź, na czym polega zrównoważony rozwój, jakie są regulacje prawne i które firmy podlegają obowiązkowi raportowania ESG.
ESG

 

Ostatnia aktualizacja: 05.01.2024

 

ESG odnosi się do obszarów będących podstawą strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Ta holistyczna perspektywa skupia się na wpływie firmy na środowisko naturalne, jej relacjach ze społeczeństwem oraz standardach zarządzania. Integracja tych aspektów pomaga firmom osiągać długoterminową wartość, przynosząc korzyści nie tylko samej firmie, ale także jej interesariuszom i środowisku.


W Artykule:

 • ESG to strategiczne podejście, które koncentruje się na trzech aspektach rozwoju, które nie są związane z indywidualnymi wskaźnikami finansowymi.
 • Integracja tych trzech obszarów ma na celu przynoszenie korzyści zarówno firmie, jak i jej interesariuszom, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska.
 • Wykorzystanie koncepcji ESG pozwala firmie na skoncentrowanie się na trwałym rozwoju poprzez uwzględnienie wpływu jej działań na środowisko naturalne, relacje zasobów ludzkich i sprawiedliwość społeczną oraz umocnienie dobrego zarządzania korporacyjnego.
 • Celem ESG jest zapewnienie, że działalność firmy jest zgodna z wartościami zrównoważonego rozwoju oraz dobrą praktyką społeczną i zarządzania.
 • Organizacje, które skutecznie wdrażają strategię ESG, są w stanie budować zaufanie, zwiększać swoją konkurencyjność i przyciągać inwestorów, którzy są także zainteresowani zrównoważonym rozwojem.

 

Spis treści

 1. Koncepcja ESG
 2. Poszczególne elementy strategii ESG
 3. Wdrożenie strategii ESG – korzyści dla firmy
 4. Firmy z działającym raportowaniem ESG
 5. ESG a wpływ na decyzje inwestycyjne
 6. Przyszłość ESG

 

Zobacz też: Relacje w miejscu pracy czynią ludzi, firmę i świat lepszym

 

ESG – koncepcja

ESG to akronim pochodzący od angielskich słów environmental (środowiskowy), social (społeczny) i governance (dotyczący ładu korporacyjnego). Jest to strategiczne podejście, które koncentruje się na trzech aspektach rozwoju, które nie są związane z indywidualnymi wskaźnikami finansowymi. Integracja tych trzech obszarów ma na celu przynoszenie korzyści zarówno firmie, jak i jej interesariuszom, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska.

Wykorzystanie koncepcji ESG pozwala firmie na skoncentrowanie się na trwałym rozwoju poprzez uwzględnienie wpływu jej działań na środowisko naturalne, relacje zasobów ludzkich i sprawiedliwość społeczną oraz umocnienie dobrego zarządzania korporacyjnego. Poprzez zastosowanie tego podejścia, firma zyskuje nie tylko finansową wartość, lecz także podnosi swoje długoterminowe perspektywy sukcesu i korzyści w dziedzinie rozwoju organizacji.

Celem ESG jest zapewnienie, że działalność firmy jest zgodna z wartościami zrównoważonego rozwoju oraz dobrą praktyką społeczną i zarządzania. W rezultacie, firmy, które skutecznie wdrażają strategię ESG, są w stanie budować zaufanie, zwiększać swoją konkurencyjność i przyciągać inwestorów, którzy są także zainteresowani zrównoważonym rozwojem.

 

ESG

 

Zrozumieć ESG – poszczególne elementy strategii

W wyniku dynamicznego i globalnego rozwoju biznes musi zmierzyć się z coraz większą presją światła i środowiska. W takiej chwili do firmy wkracza koncepcja ESG, która staje się odpowiedzialna za wdrożenie strategii i działań przedsiębiorstwa. ESG to strategiczne podejście, które ma na celu uwzględnienie trzech kluczowych elementów: środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Te trzy aspekty są ze sobą połączone i tworzą integralną część sposobu prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

W obszarze środowiska, firma skupia się na redukcji negatywnego wpływu swojej działalności na ekosystemy i zasoby naturalne. Utrzymuje świadomość swojej emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody, wykorzystania surowców i innych aspektów związanych z ochroną środowiska. Poprzez wdrożenie strategii ESG w obszarze środowiskowym, firma dąży do stania się bardziej zrównoważoną i ekologiczną organizacją.

W obszarze społeczeństwa, firma angażuje się w tworzenie pozytywnego wpływu na lokalne społeczności i zainteresowane strony. Inwestuje w programy społeczne, wspiera edukację, przeciwdziała dyskryminacji i angażuje się w sprawy społeczne. Ponadto, firma dba o odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi, zapewniając bezpieczne i uczciwe warunki pracy.

Ostatnim elementem strategii ESG jest ład korporacyjny. Koncentruje się on na uczciwości, przejrzystości i etycznym podejściu do biznesu. Firma tworzy dobre praktyki korporacyjne, zapewniające sprawiedliwe zarządzanie i odpowiedzialność wobec swoich interesariuszy.

Poprzez skoncentrowanie się na tych trzech obszarach, firma dąży do zrównoważonego i odpowiedzialnego zarządzania. Implementacja strategii ESG pozwala uwzględnić zarówno wymogi finansowe, jak i społeczne oraz środowiskowe, przyczyniając się do długoterminowego sukcesu organizacji i wzmacniając relacje z interesariuszami.

 

ESG

 

Wpływ firmy na środowisko

Działalność organizacji ma bezpośredni wpływ na ekosystemy naturalne, co obejmuje wiele aspektów dotyczących ochrony środowiska. Firma, skupiając się na środowisku, dąży do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko poprzez podejmowanie odpowiednich działań.

Organizacje podejmują szereg środków mających na celu redukcję swojego śladu węglowego. Inwestowanie w energię odnawialną jest jednym z kluczowych aspektów, które pozwala zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Ponadto, firmy dążą do oszczędzania zasobów wodnych, poprzez wdrażanie efektywnych technologii i procesów, które ograniczają wykorzystanie wody.

Odpowiedzialna gospodarka odpadami również stanowi ważny element strategii ESG. Organizacje stawiają sobie za zadanie minimalizowanie ilości i szkodliwości generowanych odpadów poprzez zastosowanie recyklingu, odzysku surowców i redukcji zużycia.

Firmy angażują się również w ochronę bioróżnorodności poprzez podejmowanie działań mających na celu zachowanie ekosystemów i zagrożonych gatunków. Przykłady to ochrona lasów, odtwarzanie siedlisk przyrodniczych czy wspieranie różnorodnych projektów ekologicznych.

Nowoczesne organizacje zdają sobie sprawę, że ich działania mają realny wpływ na stan środowiska naturalnego. Dlatego wielu z nich podejmuje już teraz działania mające na celu optymalizację swojej działalności w sposób zrównoważony, po to aby poprawić stan naszej planety. Poprzez skoncentrowanie się na elementach ESG, firma może w pełni wykorzystać swoją siłę oddziaływania na środowisko i przyczynić się do jego ochrony i odbudowy.

 

ESG

 

Społeczeństwo buduje firmę

Taki model biznesowy nie tylko przynosi korzyści społeczne, ale przynosi również korzyść finansową przez dłuższy okres czasu. Obecnie coraz więcej osób, w tym klientów czy inwestorów, interesuje się polityką społeczną firm i wymaga od nich podejmowania działań zgodnych z wartościami ESG. Organizacje, które nie dostrzegają znaczenia własnej społecznej odpowiedzialności, mogą znaleźć się w trudnej sytuacji, ponieważ rynek coraz częściej wymaga od nich przejrzystości i aktywnego angażowania się w sprawy społeczne.

Kiedy firmy rozważają swoje wpływy na społeczeństwo, odpowiadają również na wyzwania w zakresie braku ustalonej polityki, społecznej nierówności, skrajnej biedy i wymagań w zakresie edukacji. Firmy wykorzystują swoją pozycję, aby przyczynić się do społecznej i gospodarczej równości, co nierozerwalnie łączy się z pozytywną percepcją firmy przez jej interesariuszy.

Zgodnie z wartościami ESG, organizacje podejmują również działania związane z zapewnieniem godnych warunków pracy w całym łańcuchu dostaw. W ten sposób firmy tworzą społeczne zaangażowanie wszystkich swoich interesariuszy, chronią ich wizerunek i tworzą fundamenty biznesu gotowe na zmienne rynki i trudne czasy.

 

ESG

 

Jak funkcjonuje firma od środka?

Organizacje dążące do zrównoważonego rozwoju angażują swoje zespoły w tworzenie i wdrażanie praktyk zgodnych z wartościami ESG. Włączanie pracowników do procesu podejmowania decyzji oraz uwzględnianie ich perspektywy jest kluczowe dla skutecznego funkcjonowania firmy od środka.

W ramach strategii ESG firmy koncentrują się na tworzeniu odpowiednich struktur zarządzania, które zapewniają przejrzystość i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji. Prowadzą szkolenia i rozwijają swoje zespoły w zakresie etycznego zarządzania, tworząc tym samym środowisko pracy oparte na wspólnych wartościach.

Firmy propagują również równość i różnorodność w miejscu pracy. Dążą do zapewnienia sprawiedliwości i równych szans dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich płci, pochodzenia czy orientacji seksualnej. Przedsiębiorstwa starają się stworzyć atmosferę, w której wszyscy pracownicy czują się szanowani i doceniani, co przekłada się na ich zaangażowanie i wyniki.

Właściwy ład korporacyjny uwzględnia interesy innych interesariuszy, takich jak dostawcy, klienci, społeczności lokalne czy organy regulacyjne. Firmy starają się utrzymywać dobre relacje z tymi grupami poprzez transparentne działania, uczestnictwo w inicjatywach społecznych i odpowiedzialne podejście do zarządzania łańcuchem dostaw.

Kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy od środka odgrywa przejrzystość w sprawozdawczości i raportowaniu. Firmy publikują raporty ESG, w których informują o swoich działaniach, postępach i celach związanych z zrównoważonym rozwojem. Przez zapewnienie transparentności i odpowiedzialności, firmy budują zaufanie swoich interesariuszy i tworzą solidną platformę dla długoterminowego sukcesu.

Wnioski z takiego funkcjonowania firmy pokazują, że skuteczne zarządzanie ESG i dbanie o zrównoważony rozwój przynosi korzyści zarówno samej firmie, jak i jej pracownikom, klientom i społecznościom, z którymi współpracuje. Wpływ tych praktyk sięga daleko poza granice organizacji i pozwala na budowanie pozytywnej reputacji oraz trwałego rozwoju.

 

Jakie korzyści dla firmy przynosi realizacja strategii ESG?

Implementacja strategii ESG niesie za sobą dodatkowe korzyści dla firmy, które angażują się we wdrażanie odpowiednich praktyk. Wdrożenie strategii ESG niesie za sobą dobrą reputację przedsiębiorstwa, lojalność pracowników i pozytywnie przedstawia przedsiębiorstwo w oczach inwestorów.

 

ESG

 

Poprawa reputacji firmy

Wszelkie działania związane z ESG w firmie budują jej charakter. Przedstawiają ją jako:

 • odpowiedzialną,
 • zrównoważoną,
 • społecznie zaangażowaną.

 

Klienci, pracownicy i społeczność sprawiają, że firma będzie działać zgodnie z wartościami ESG. Poprawa reputacji wpływa na zaufanie klientów, przyciąganie nowych i buduje ich zaufanie.

 

Satysfakcja i lojalność dobrego pracownika

Wyższa satysfakcja i lojalność pracowników to bardzo ważny element rozwoju. Firmy angażujące się w ESG są atrakcyjne dla pracowników, szczególnie dla młodszych pokoleń, które bardziej niż poprzednie, zwracają uwagę na wartości, wsparcie i cele firmy. Pracownicy są bardziej zmotywowani i zaangażowani, gdy ich wartości są zgodne z wartościami firmowymi.

Zwiększa to retencję pracowników i przyciąga nowe talenty. Nie potrzeba nic więcej do funkcjonowania solidnej firmy, jak zaangażowanie wartościowych dla niej pracowników.

 

Wyznawane wartości to miara dobrej firmy

Inwestorzy coraz bardziej uważnie kierują uwagę na ESG przy potwierdzaniu decyzji inwestycyjnej. Firmy, które prowadzą działalność zgodnie z ESG, są postrzegane jako rzetelne i bardziej wartościowe. 

Co za tym idzie, bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Szczególnie tych, którzy stawiają na odpowiedzialne inwestowanie. W ramach strategii ESG można przyciągać nowych inwestorów i zwiększać wartość rynkową firmy.

 

Adaptacja do przyszłej regulacji prawnej

Przepisy prawne i przepisy dotyczące ESG są coraz bardziej restrykcyjne. Firmy, które już wcześnie wdrażają reguły ESG, mają większe szanse na szybkie dopasowanie się do przyszłych wymagań regulacyjnych. Działanie zgodne z obszarem ESG, takie jak minimalizowanie ilości wydzielania gazów cieplarnianych, czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, minimalizują przyszłe koszty wynikające z wrażania takich rozwiązań i adaptacji do przyszłych wymogów. 

 

ESG

 

Jakie firmy postawiły już na ESG?

Coraz więcej firm widzi pozytywny wpływ raportu ich działań na rozwój. Wśród organizacji, które przygotowały już taki raport, znajdują się m.in. PepsiCO, CCC S.A. czy Santander Bank Polska.

 

PepsiCO – raport ESG a rozwój firmy

Firma PepsiCO jest jednym z głównych na świecie producentów napojów bezalkoholowych. Już w 2020 roku jasno określiło tematy, które są dla nich ważne. Tym samym dało jasno do zrozumienia, że ​​ich działania w zakresie wdrażania rozwoju to przemyślana strategia działań. Raportowanie ESG tylko potwierdziło, że firma wie, jak ważna jest przejrzystość działań i wykazało, że dbanie o dostarczenie i łańcuch dostaw ma realny wpływ na życie społeczności, środowisko.

Odpowiedzialność społeczna firmy zawarta jest w Tematach ESG, które PepsiCO przedstawiła już jakiś czas temu. Są to działania firmy, mające pozytywny wpływ w obszarach:

 • rolnictwa i zaopatrzenia,
 • wpływu na środowisko,
 • produktów i odżywiania,
 • społeczeństwa,
 • etyki i zarządzania,
 • ładu korporacyjnego.

 

Wszystko to stawia PepsiCO w czołówce firm, które mają realny wpływ na poprawę środowiska, życie społeczności i etyczne zarządzanie przedsiębiorstwem.

 

CCC S.A. idzie po zmiany

CCC S.A. to grupa działająca w 20 krajach w Europie i Azji. To modowe przedsiębiorstwo łączy ze sobą dużą dawkę społecznej odpowiedzialności, dbałość o środowisko i swoich pracowników. W raporcie ESG Grupa CCC może pochwalić się ogromnymi zmianami w stosunku do roku bazowego (2019).

Według raportu wszystkie sklepy w Polsce objęte są zbiórką zużytego obuwia. Ponad 90% odpadów poddawane jest recyklingowi lub innym procesom mającym na celu odzyskanie surowców, a 100% obiektów należących do Grupy CCC zasilana jest energią OZE.

Dostawcy CCC S.A. mają obowiązek przestrzegania Kodeksu Postępowania. Przedsiębiorstwo przeprowadza regularnie audyty firm, z którymi współpracuje. Firma zamierza wyeliminować całkowicie występowanie wypadków w pracy i eliminuje wszelkie nierówności wśród pracowników.

Dzięki krokom podjętym przez spółkę w obszarach ESG Grupa CCC wytycza standardy postępowania w kwestiach związanych z prawami pracowników, prawami człowieka i ochronie środowiska.

 

Santander Bank Polska inwestuje w przyszłość

Swoimi produktami, Santander Bank Polska wspiera swoich klientów w rozwoju nisko- i zeroemisyjnych inwestycji. Już w 2020 roku Bank osiągnął neutralność w zakresie wewnętrznej emisji CO2, a do końca 2030 roku przestanie współpracować ze spółkami energetycznymi, których przychód pochodzący z produkcji energii z węgla przekracza 10%.

Bank działa w trzech obszarach: wewnętrznie dba o ład korporacyjny i zarządza w taki sposób, by wyeliminować szkodliwy wpływ na środowisko, lokalnie wspiera swoich klientów, w ich ekoprzemianie. Produkty, które oferuje bank, mają na celu pomóc zadbać o środowisko. Trzeci obszar obejmuje działania na większą skalę. Bank planuje współpracować jedynie ze spółkami i przedsiębiorstwami, które dążą do zrównoważonego rozwoju.

Dzięki temu zarząd Santander Bank Polska ma realny wpływ na środowisko naszego kraju i wymusza pozytywną przemianę na swoich kontrahentach.

Oprócz wpływu na zmiany środowiskowe realnego wpływu na życie lokalnych społeczności i swoich pracowników, wymienione wyżej firmy tworząc raport ESG, dbają równocześnie o swój pozytywny wizerunek w oczach inwestorów. Dzięki temu ich akcje osiągają wyższe notowania na giełdach.

 

ESG a wpływ na decyzje inwestycyjne

Założenia w obszarach ESG mają ogromny wpływ na decyzje inwestycyjne firm, przygotowujących raport zrównoważonego rozwoju. Chcąc realnie wpływać na środowisko, społeczność — zarówno lokalną, jak i tą wewnątrz firmy, zarząd musi podejmować świadome decyzje dotyczące inwestycji. Za sprawą ESG firmy decydują się na ekologiczne rozwiązania, dzięki którym zmniejszają swój ślad węglowy. Dokładniej przyglądają się swoim kontrahentom i dostawcom, a bezpieczeństwo i komfort pracowników jest ważniejszy niż do tej pory.

Dzięki temu firma może bezpiecznie się rozwijać, zmniejsza ryzyko strat, w razie zmian prawnych i zyskuje świadomych, rzetelnych i oddanych pracowników. ESG nie tylko wpływa na zarządzanie, ale jest również wyznacznikiem odpowiedzialnego biznesu.

Te czynniki sprawiają, że firma może bezpiecznie patrzeć w przyszłość i rozwijać się zgodnie ze swoimi przekonaniami. Może działać na rzecz zrównoważonego rozwoju i w trosce o środowisko. Czynniki ESG sprawiają, że na firmę przychylniej patrzą inwestorzy. Wiedzą oni, że dbanie o przyszłość społeczeństwa i planety będzie w nadchodzących latach głównym celem wszystkich rozwiniętych i rozwijających się państw. Dlatego realizacja celów zrównoważonego rozwoju, a w tym raportowanie ESG, jest ważne.

 

ESG

 

Przyszłość ESG

Od 2024 roku obowiązuje dyrektywa CSRD, która ma na celu ujednolicenie i nałożenie obowiązku raportowania ESG przez przedsiębiorstwa. Będzie ona dotyczyła raportowania danych przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju za rok 2023. Ponadto Komisja Europejska narzuci obowiązek raportowania ESG większej ilości podmiotów. Już nie tylko spółki giełdowe będą musiały przedstawiać raport zrównoważonego rozwoju.

Nowe prawo wymusza raportowanie na firmach i spółkach, które są notowane na giełdzie, których przychody przekraczają 170 mln zł netto rocznie i posiadają roczną sumę bilansową wynoszącą 85 mln zł.

To nie koniec zmian. Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, trzy lata później obowiązek przedstawiania informacji niefinansowych z zakresu zrównoważonego rozwoju będą miały wszystkie spółki.

Działania firm związane z ochroną środowiska, dbałością o lokalne społeczeństwo i ład korporacyjny, zawarte w raportach pozafinansowych, nie tylko niosą za sobą wyjątkowe zalety. Od przyszłego roku taka polityka informacyjna przedsiębiorstwa i jego transparentność w tych trzech obszarach będą obowiązkowe dla większych firm. Odpowiedzialność biznesu stanie się nieodłącznym jego elementem. W najbliższych latach firmy muszą patrzeć nie tylko na swoje dobro finansowe, ale także na wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczność.

 

Chcesz porozmawiać o pomiarach związanych z ESG w swojej firmie? Skontaktuj się z nami: umów spotkanie >>

UMÓW SPOTKANIEJednym z wystąpień w panelu Skuteczny Rozwój będzie Jak dzięki ESG zamienić ryzyko na szansę rozwoju firmy i pracowników?, podczas którego dr Marta Szymborska, ekspertka ESG z 15-letnim doświadczeniem w tworzeniu strategii i raportów zrównoważonego rozwoju, szczegółowo omówi temat wdrażania strategii ESG w organizacjach.


Podczas wystąpienia poznasz:

 • wymogi dotyczące ESG w kontekście rozwoju firmy,
 • sposoby zaangażowania pracowników we wspólny rozwój organizacji,
 • metody zwiększania przewagi konkurencyjnej firm, pozyskiwania pracowników, poprawy satysfakcji klientów.

Dowiesz się również, jak, dzięki ESG, zamienić ryzyko na szansę rozwoju firmy i zaangażowania pracowników oraz zyskać szansę na finansowanie działań.

Sprawdź szczegóły >> LEADERSHIP EXCELLENCE SUMMIT 2024


Leadership Excellence Summit 2024 - ESG

Jak zmniejszyć liczbę wypadków w pracy dzięki kulturze bezpieczeństwa i wsparciu systemu Sherlock Waste | Case study Forte S.A.

BEZPŁATNY WEBINAR | 9 lipca 2024 | 10:00-11:30

Dni
Godzin
Minut
Sekund

BEZPŁATNY WEBINAR
9 lipca 2024 | 10:00-11:30

Jak skutecznie angażować pracowników w doskonalenie?

BEZPŁATNY WEBINAR 06 luty 2024 | 10:00-11:30

Dni
Godzin
Minut
Sekund

BEZPŁATNY WEBINAR
06 luty 2024 | 10:00-11:30