4 czynniki wspierające innowacje w biznesie

Otwartość na działania innowacyjne, kreatywność, zdolność do niekonwencjonalnego, ale realistycznego myślenia stają się we współczesnych realiach gospodarczych najważniejszą wartością każdej organizacji, decydującą o jej przewadze konkurencyjnej. Innowacje odgrywają szczególną rolę nie tylko w poprawie jakości oferowanych produktów czy usług, ale również sprzyjają efektywnej pracy zespołowej, komunikacji interpersonalnej oraz procesowi uczenia się. Z tego powodu powinny być integralną częścią podejmowanych przez organizację działań. Sprawdź, co napędza innowacje w biznesie.
innowacje

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2024 


Dlaczego firma musi być innowacyjna? Klienci oczekują czegoś więcej niż tylko kolejnego produktu – chcą czegoś nowego i ekscytującego, co pomoże im rozwiązać problemy w ich życiu. Szukają unikalnych rozwiązań, które nie są podobne do tego co znają, a jednocześnie są lepsze niż to, co jest już dostępne na rynku. Ten rodzaj innowacji może być trudny do osiągnięcia bez nieszablonowego myślenia. Twórcą każdej innowacji jest człowiek, dlatego właśnie czynnik ludzki jest kluczowy w procesie powstawania innowacji w organizacji. 


Spis treści:  

 1. Dlaczego organizacja potrzebuje innowacji?  
 2. Czym jest innowacja?  
 3. Rodzaje innowacji  
 4. Innowacyjność jako sposób na wyprzedzenie konkurencji  
 5. Czynniki wspierające innowacje w biznesie  

    W Artykule: 

    • Aby rozwijać się efektywnie i dynamicznie, każda organizacja potrzebuje innowacji. 
    • Firmy, które potrafią tworzyć i wdrażać innowacje cechuje zazwyczaj ponadprzeciętna zdolność do adaptacji, czyli umiejętność wyprzedzania nieoczekiwanych zdarzeń poprzez odpowiednie się do nich przygotowanie.  
    • Innowacyjność sprowadza się zatem do zdolności organizacji do poszukiwania, wdrażania i upowszechniania innowacji. 
    • Ze względu na zakres powodowanych przez nie skutków, innowacje dzielimy na strategiczne i taktyczne. Kryterium podziału stanowi przedział czasu, w którym zamierza się zrealizować zmiany oraz w którym ujawniają się ich skutki. 
    • Biorąc pod uwagę dziedzinę działalności człowieka, innowacje dzielimy na funkcyjne, produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe i ekologiczne. 
    • Pomiędzy wszystkimi rodzajami innowacji istnieje ścisły związek. 
    • W tym artykule przybliżamy istotę oraz najważniejsze czynniki innowacji w firmie. 

    Zobacz też: Generatywna AI – jak korzystać z niej na co dzień?


    Dlaczego organizacja potrzebuje innowacji?

    Otwartość na działania innowacyjne, kreatywność, zdolność do niekonwencjonalnego, ale realistycznego myślenia stają się we współczesnych realiach gospodarczych najważniejszą wartością każdej organizacji, decydującą o jej przewadze konkurencyjnej. Innowacje odgrywają szczególną rolę nie tylko w poprawie jakości oferowanych produktów czy usług, ale również sprzyjają efektywnej pracy zespołowej, komunikacji interpersonalnej oraz procesowi uczenia się. Z tego powodu powinny być integralną częścią podejmowanych przez organizację działań. 

    Firmy, które potrafią tworzyć i wdrażać innowacje cechuje zazwyczaj ponadprzeciętna zdolność do adaptacji, czyli umiejętność wyprzedzania nieoczekiwanych zdarzeń poprzez odpowiednie się do nich przygotowanie.  

    Każda organizacja potrzebuje innowacji, aby rozwijać się efektywnie i dynamicznie. 


    innowacje

    Czym jest innowacja? 

    Pojęcie „innowacja” jest bardzo szerokie, a sam termin interpretowany na różne sposoby. Jednym z nich jest odniesienie innowacji wyłącznie do nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych. W innym ujęciu za innowacje uważa się wszelkie zmiany uznane za nowość w stosunku do poprzedniego stanu. Potocznie mówi się, że innowacja to coś nowego, zaprojektowana przez człowieka zmiana jakiegoś stanu rzeczy, nieznany dotąd sposób zaspokajania określonej potrzeby. 

    Obecnie coraz ważniejszym źródłem wzrostu wartości organizacji jest innowacyjność rozumiana jako proces przebiegający w czasie, niebędący pojedynczym zdarzeniem, lecz zespołem działań. Ich początek wyznacza koncepcja, a kończy praktyczne zastosowanie. Innowacyjność sprowadza się zatem do zdolności organizacji do poszukiwania, wdrażania i upowszechniania innowacji. 


    Rodzaje innowacji 

    Ze względu na zakres powodowanych przez nie skutków, innowacje dzielimy na strategiczne i taktyczne. Kryterium podziału stanowi przedział czasu, w którym zamierza się zrealizować zmiany oraz w którym ujawniają się ich skutki. Innowacje strategiczne to duże zmiany, które dotyczą przedsięwzięć o charakterze długofalowym, o dużym znaczeniu dla przyszłości firmy, służą bowiem realizacji strategicznych celów firmy. Innowacje taktyczne stanowią zaś wszelkiego rodzaju bieżące zmiany w technice produkcji, technologii, metodach wytwarzania i organizacji pracy. 

    Jeśli weźmiemy pod uwagę dziedzinę działalności człowieka, innowacje dzielimy na funkcyjne, produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe, ekologiczne.  

    Innowacje funkcyjne zaspokajają nowe, dotychczas nieujawnione potrzeby społeczne. Potrzeby te mogą wynikać np. z pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych związanych z szeroko rozumianym dostępem do informacji i możliwością jej wymiany. Innowacje te pozostają w ścisłym związku z innowacjami produktowymi, polegającymi na udoskonaleniu wyrobu już produkowanego, na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt, bądź na wprowadzaniu nowych produktów w miejsce dotychczas użytkowanych, ale lepiej spełniających zadania dla których zostały wytworzone. 

    Innowacje procesowe, zwane też technologicznymi, polegają na wprowadzaniu nowych metod wytwarzania usprawniających produkcję, czyniąc ją lepszą lub tańszą oraz przynosząc poprawę warunków pracy (np. automatyzacja linii produkcyjnej, skomputeryzowanie procesu kontroli jakości). Innowacje te dotyczą również zmian w stosowanych przez firmy sposobach docierania z produktem do odbiorców (np. zastosowanie oprogramowania do realizacji zakupów).  

    Innowacje organizacyjne to zmiany polepszające organizację pracy. Za innowację organizacyjną można uznać zmiany w organizacji miejsca pracy, ale również zmiany dotyczące strategii zarządzania.  

    Innowacje marketingowe sprowadzają się do wprowadzania nowej metody marketingu, łącznie ze zmianami w projektowaniu produktu, sposobu jego promocji oraz przyjętej strategii cenowej tak długo, dopóki jest to pierwsze zastosowanie dla tego produktu.  

    Innowacje ekologiczne ograniczają bądź eliminują negatywne skutki działania firmy dla środowiska naturalnego (np. recykling).  

    Między wyszczególnionymi rodzajami innowacji istnieje ścisły związek. Innowacja produktowa z punktu widzenia klienta to nowy produkt, który zaspokaja nowe potrzeby bądź potrzeby istniejące, ale nieco w inny sposób. Aby produkt zaspokoił określone potrzeby klienta, niezbędne stają się innowacje technologiczne związane ze sposobem wytwarzania jakościowo lepszych i funkcjonalniejszych produktów. O innowacyjności produktu świadczą bowiem wprowadzone rozwiązania konstrukcyjne, zastosowania nowych surowców, czy nowa technologia wytwarzania. Te z kolei warunkowane są odpowiednimi zmianami organizacyjnymi, a w rezultacie przekładają się na innowacje społecznie akceptowane, mające na uwadze ochronę środowiska naturalnego. 


    innowacje

    Innowacyjność jako sposób na wyprzedzenie konkurencji 

    Na niezwykle dynamicznym i konkurencyjnym rynku, aby skutecznie prosperować, firmy muszą tworzyć nowe produkty, usługi oraz wprowadzać najnowocześniejszą technologię. Organizacja, która jest innowacyjna, posiada umiejętność przekształcania twórczych pomysłów w użyteczne wyniki. Powodzenie organizacji w realizacji procesów twórczych i innowacyjnych uzależnione jest od wielu czynników. Kwestia odpowiedniego kształtowania kultury i klimatu sprzyjającego wprowadzaniu innowacji dotyczy odpowiedniego standardu zarządzania oraz przyjęcia przez zarządzających postaw i strategii sprzyjających aktywności innowacyjnej pracowników. Jest to ściśle związane z umiejętnością wyzwolenia w pracownikach potrzeby stosowania innowacji w funkcjonowaniu firmy. 

    W związku z tym, niezbędne staje się rozwijanie u pracowników zdolności szybkiego zdobywania wiedzy oraz umiejętności pracy zespołowej. Szybki postęp wiedzy i związana z nim dezaktualizacja metod i technik wymaga ciągłego zdobywania nowej wiedzy w celu nadążania za nowościami. Odpowiednia atmosfera w zespołach sprzyja pobudzaniu współpracy, wspiera kreatywność i innowacyjność pracowników. Tylko dzięki współpracy wszystkich członków zespołu możliwa jest wymiana wiedzy i informacji, dzielenie się wiedzą unikatową, kojarzenie ze sobą spraw, które pozornie nie mają ze sobą związku, wykorzystywanie wiedzy z różnych dziedzin do formułowania nowych, oryginalnych myśli i rozwiązań. Mówi się, że tworzenie innowacji poprzez pracę zespołową gwarantuje większą efektywność procesów innowacyjnych. 

    Kreatywność podczas współpracy w zespołach wymaga od jej członków pewnych umiejętności: otwartości na pomysły innych, dzielenia się wiedzą, słuchania, czy efektywnego komunikowania się. Dlatego bardzo istotna w kształtowaniu wymienionych cech jest rola lidera. To lider podejmuje działania integrujące członków zespołu, wykorzystuje techniki wzbudzające kreatywność pracowników, tworzy środowisko pracy sprzyjające innowacyjności. Rezultatem tych działań powinno być pobudzenie motywacji i zaangażowania do pracy zespołowej, chęć ujawniania posiadanej wiedzy i wykorzystywanie jej do tworzenia nowej wartości.  

    Reasumując, kształtowanie kultury i klimatu innowacyjnego w firmie wymaga nie tylko podejmowania odpowiednich czynności, ale i kształtowania istotnych umiejętności, które są niezbędne do osiągania innowacyjnych wyników. 


    Czynniki wspierające innowacje w biznesie 

    Innowacyjne rozwiązania i nieszablonowe myślenie wspierają organizację w odniesieniu sukcesu na nowe sposoby. Rynek zmienia się tak szybko, że często trudno jest nadążyć za wszystkim, co ważne. To, co każda organizacja może zrobić, to skupić się na innowacji jako skutecznym sposobie na wyprzedzenie konkurencji.  


    Innowacje w biznesie są wspierane przez wiele czynników. Oto najważniejsze z nich: 

    • jakość pracy – jako zdolność do dostarczania tego, co firma obiecuje i robienia tego dobrze, 
    • szybkość – szybkość w kontekście szybkiej reakcji na potrzeby klientów z innowacyjnymi rozwiązaniami, które spełniają te potrzeby, 
    • platformy technologiczne – unikalne platformy, które pozwalają organizacjom wprowadzać innowacje szybciej niż konkurencja, bez konieczności inwestowania znacznych środków w badania i rozwój, 
    • unikalne rozwiązania i znoszenie granic – produkty/usługi oferowane przez daną firmę mogą w znacznym stopniu przyczynić się do wspierania innowacyjności w biznesie, ponieważ pomagają wyróżnić się na tle konkurentów oferujących podobne usługi/produkty, którym brakuje jednak innowacyjności lub innych wyróżniających cech, takich jak wyższy poziom obsługi klienta itp.; to również zdolność do opracowywania, wdrażania i adaptacji unikalnych rozwiązań nie tylko na macierzystym rynku, ale też poza nim.  

    Jakość pracy 

    Kiedy firma ma wysokiej jakości pracowników i dobrą reputację na rynku, łatwiej jej będzie wprowadzać innowacje w nowych obszarach. Dobra reputacja oznacza, że klienci chętniej jej zaufają w momencie, gdy zacznie wprowadzać na rynek nowe produkty lub usługi. Wysokiej jakości praca zapewnia również efektywność i wydajność procesów. Pracownicy będący w procesie ciągłego doskonalenia, czytaj: identyfikacji i eliminacji marnotrawstw, chętnie skupiają się na wprowadzaniu nowych pomysłów i usprawnień.  

    Jakość pracy, zaopiekowani pracownicy, poukładane procesy stanowią niezbędny czynnik do tego, aby firma mogła wprowadzać innowacje i rozwijać się w nowych obszarach.  


    Szybkość i kreatywność 

    W dynamicznie zmieniającym się świecie szybkość ma kluczowe znaczenie. Aby skutecznie wyprzedzać konkurencję, firmy muszą być w stanie niemal natychmiast reagować na zmiany rynkowe. Zwłaszcza, że w ostatnich latach tempo zmian gwałtownie wzrosło. Jeśli firma nie wprowadza innowacji wystarczająco szybko, aby nadążyć za tempem tych zmian, może się równie szybko okazać, że zostanie daleko za konkurencją. 

    Nieodzowną cechą innowacyjności jest bycie pierwszym. Każde kolejne wdrożenie „nowości” jest już tylko naśladownictwem, udoskonaloną wersją dostępnych na rynku rozwiązań. Dlatego tak ważne jest, aby w firmie panowało środowisko zachęcające do kreatywnego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji. Jeśli organizacja nie jest w stanie reagować odpowiednio szybko, zostaje w tyle za resztą stawki, przestaje się liczyć. 


    Platformy technologiczne 

    Technologie stanowią siłę napędową innowacji. Skracają czas wprowadzenia nowej oferty na rynek, pozwalają szybciej pozyskiwać wiedzę (otoczenie rynkowe, konsumpcja produktu bądź usługi) i dokonywać korekt na bieżąco. Platformy technologiczne to konieczność dla każdej firmy, która chce oczekiwać od swoich pracowników innowacyjnych pomysłów. Platformy mogą być również wykorzystywane do rozwoju pracowników oraz efektywnej pracy zdalnej.  


    Unikalne rozwiązania i znoszenie granic 

    Unikalne rozwiązanie posiada kombinację cech, których nie oferuje żadna inna firma na świecie. Tylko w momencie, gdy firma jako pierwsza wprowadza dane rozwiązanie, jest ono unikalne, a więc innowacyjne. Rewelacyjnym wsparciem innowacji jest umiejętność opracowywania i wdrażania przez organizację unikalnych rozwiązań również poza swoim macierzystym rynkiem. Dostosowywanie się do specyfiki danego rynku czy wymagań lokalnych klientów wzmacnia również zdolność do adaptacji takiej firmy. 

    W tym artykule opisaliśmy tylko kilka z mnogości czynników wspierających innowacje w biznesie. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja firma będzie zawsze o krok przed konkurencją, zwróć uwagę na kwestię innowacyjności.


    _________________________________

    Jeśli Twoim wyzwaniem jest stworzenie innowacyjnego środowiska pracy, a Twoja firma chce skupić się na innowacji jako skutecznym sposobie na wyprzedzenie konkurencji, skontaktuj się z nami >>

    UMÓW SPOTKANIE